Site Overlay

Polityka prywatności i ochrona danych

Ochrona danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej www.AleGroo.eu

Operator strony bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich danych i traktuje Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawa. Ponieważ zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych mogą zostać wprowadzone ze względu na nowe technologie i ciągły rozwój tej strony internetowej, zalecamy regularne zapoznawanie się z oświadczeniem o ochronie danych.

Definicje stosowanych terminów (np. „dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w Art. 4 RODO.

Google Analytics
Ze względu na nasz uzasadniony interes w optymalizacji i analizie naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, niniejsza strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) jest oferowane. Usługa (Google Analytics) wykorzystuje „cookies” – pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Informacje gromadzone przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google LLC przestrzega europejskiego prawa o ochronie danych i jest certyfikowana zgodnie z umową Tarczy Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Na tej stronie internetowej stosowana jest anonimizacja IP. Adres IP użytkownika jest skracany w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych umawiających się krajach umowy. Tylko w pojedynczych przypadkach adres IP jest początkowo przesyłany w całości na serwer Google w USA i tam skracany. To skrócenie eliminuje osobiste odniesienie do Twojego adresu IP. Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

W ramach umowy dotyczącej danych umownych, którą my, jako operator strony internetowej, zawarliśmy z Google Inc., Google Inc. wykorzystuje zebrane informacje w celu opracowania oceny korzystania z witryny i aktywności na stronie oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu.

Dane zbierane przez Google w naszym imieniu służą do oceny korzystania z naszej oferty online przez poszczególnych użytkowników, m.in. B. do tworzenia raportów z aktywności na stronie w celu doskonalenia naszej oferty online.

Masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Nie ma gwarancji, że będziesz mieć dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli Twoja przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Możesz również użyć wtyczki do przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie informacji gromadzonych przez pliki cookie (w tym adresu IP) do Google Inc. i wykorzystywanie ich przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie, klikając ten link (WAŻNE: wstaw link rezygnacji), możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych o Tobie w tej witrynie. Klikając powyższy link, pobierasz „plik cookie rezygnacji”. Dlatego Twoja przeglądarka musi generalnie zezwalać na przechowywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuwasz pliki cookie, będziesz musiał kliknąć link za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google Inc.:

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (dane zbierane przez partnerów Google)
https://adssettings.google.de/authenticated (ustawienia dotyczące wyświetlanych reklam)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (wykorzystanie plików cookie w reklamach)

Pomiar zasięgu i pliki cookie
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do pseudonimizowanego pomiaru zasięgu, które są przesyłane do przeglądarki użytkownika z naszego serwera lub serwera strony trzeciej. Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Twoja przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Korzystanie z plików cookie zwiększa przyjazność dla użytkownika i bezpieczeństwo tej witryny.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie do pomiaru zasięgu były przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu tych plików tutaj:

Strona dezaktywacji plików cookie w ramach inicjatywy reklamowej sieci: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Strona dezaktywacji plików cookie na amerykańskiej stronie internetowej: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Strona dezaktywacji plików cookie na europejskiej stronie internetowej: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Popularne przeglądarki oferują opcję ustawienia, która nie zezwala na pliki cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że będziesz mieć dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli dokonasz odpowiednich ustawień.

Datenschutz

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber www.AleGroo.eu informieren.

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO.

Google Analytics
Diese Website nutzt aufgrund unserer berechtigten Interessen zur Optimierung und Analyse unseres Online-Angebots im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO den Dienst „Google Analytics“, welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) angeboten wird. Der Dienst (Google Analytics) verwendet „Cookies“ – Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen Google-Server in den USA gesandt und dort gespeichert.

Google LLC hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum und in den anderen Vertragsstaaten des Abkommens gekürzt. Nur in Einzelfällen wird die IP-Adresse zunächst ungekürzt in die USA an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Die vom Browser übermittelte IP-Adresse des Nutzers wird nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten kombiniert.

Im Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche wir als Websitebetreiber mit der Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der gesammelten Informationen eine Auswertung der Websitenutzung und der Websiteaktivität und erbringt mit der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen.

Die von Google in unserem Auftrag erhobenen Daten werden genutzt, um die Nutzung unseres Online-Angebots durch die einzelnen Nutzer auswerten zu können, z. B. um Reports über die Aktivität auf der Website zu erstellen, um unser Online-Angebot zu verbessern.

Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, indem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt.

Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet und von der Google Inc. genutzt werden. Folgender Link führt Sie zu dem entsprechenden Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf diesen Link (WICHTIG: Opt-Out-Link einfügen), dass Google Analytics innerhalb dieser Website Daten über Sie erfasst. Mit dem Klick auf obigen Link laden Sie ein „Opt-Out-Cookie“ herunter. Ihr Browser muss die Speicherung von Cookies also hierzu grundsätzlich erlauben. Löschen Sie Ihre Cookies regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den Link bei jedem Besuch dieser Website vonnöten.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.:

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Daten, die von Google-Partnern erhoben werden)
https://adssettings.google.de/authenticated (Einstellungen über Werbung, die Ihnen angezeigt wird)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Verwendung von Cookies in Anzeigen)

Reichweitenmessung & Cookies
Diese Website verwendet Cookies zur pseudonymisierten Reichweitenmessung, die entweder von unserem Server oder dem Server Dritter an den Browser des Nutzers übertragen werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website.

Falls Sie nicht möchten, dass Cookies zur Reichweitenmessung auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, können Sie dem Einsatz dieser Dateien hier widersprechen:

Cookie-Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.